Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. İşbu Kısa Dönem Araç Kiralama Sözleşmesi (”Sözleşme”) bir yanda ticari merkezi
“Fevzi Çakmak Mh. Başak 1 Sk. No: 24 İç Kapı No:7 Bahçelievler/ İSTANBUL” adresinde
bulunan GRAND LEASE OTOMOTİV (”KİRALAYAN”) ile diğer yanda detayları
araç teslim formunda yer alan (”KİRACI”) arasında aşağıda hüküm ve şartlarda ve
kiralama yaptığı tarihte akdedilmiş imza ve tarihinde veya internet üzerinde yapılan
rezervasyonlarda siparişin verildiği tarih itibari ile derhal yürürlüğe girmiştir.
2. KİRACI, İşbu Şözleşme’ye ek olarak kiralama özet sözleşmesinde belirtilen marka,
model ve sayıdaki aracı (”ARAÇ”), motorlu kara nakil aracı kiralama sözleşmesi genel
koşullarında sürede ve/veya kilometrede (hangisi önce biterse) kullanmak üzere ve
belirtilen diğer şartlarda, her türlü ayıptan ari ve çalışır vaziyette teslim aldığını kabul
ve beyan eder. KİRACI gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek
Araç Teslim - İade Formlarını imzadan imtina etmeyeceğini, Formda yazılanları
koşulsuz kabul edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre değişecek olan
geçerlilik süresini haiz sürücü belgesini ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış
olan sürücü ve/veya ek sürücü/lerin, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel kiralama
koşullarına tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın
kullanımı nedeni ile doğacak hasar/zarar ve ziyanlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücü/ler
ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. KİRALAYAN, KİRACI’nın, işbu sözleşmeyi
imzalaması durumunda, gereken şartları karşıladığı yönündeki beyanına istinaden aracı
sağlamak ile yükümlüdür; söz konusu yeterliliklere sahip olduğunun tespit ve kontrolü
yetkisi KİRALAYAN’a aittir, KİRALAYAN, KİRACI tarafından verilen bilgilerin doğrululuğunu
kontrol etmek için ek bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir.
4. KİRACI, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile yürürlükteki sair her türlü yasal
düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı
nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi
v.b.) KİRACI sorumludur.
5. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar
neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu
aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda
oluşacak diğer sair masraflar) KİRACI sorumludur.
6. Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır.
Kiralama günü, 24 saati 2 saat ve fazlası geçtiği takdirde, tam gün ücreti alınır.
7. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kulanabilir durumdaki kredi
kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Üst grup araçlarda çift kredi kartı zorunluluğu vardır.
8. Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır. Kredi Kartı KİRACI adına
tanzim edilmiş olmalıdır.
9. İptal / iade ve değişiklik şartları;
İptal talebinizi rezervasyon yapılan tarihte (çalışma saatleri içinde) KİRALAYAN’a bildirilirse,
ödenen tüm tutar kredi kartına iade olacaktır. Diğer iptal taleplerindeki iade uygulaması şu
ş ekildedir; Kiralamanın alış saatine 24 saatten daha az zaman kalması veya iptal edilmeksizin aracın
alınmaması durumunda 3 günlük kiralama ücreti tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade
yapılmaktadır. Rezervasyon 3 günden kısa ise iade yapılamamaktadır.
Kiralamanın alış saatine 24 saatten fazla zaman var ise, 50 TL tutarında kesinti yapıldıktan
sonra iade yapılmaktadır.
10. KİRACI, araç üzerinde doğabilecek zararların ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
KİRALAYAN’ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak
üzere, araç grubuna göre Kira Sözleşmesi’nde KİRALAYAN tarafından belirlenecek, (KİRACI
tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu
tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç
tesliminden önce KİRALAYAN’a KİRALAYAN’ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya
bloke konulmasını sağlayacaktır. KİRACI, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarına, yakıt,
hasar, otopark, HGS, OGS, otoyol çekici, köprü, trafik cezaları v.b. tutarlara ait, anapara, faiz, ve
ferilerini peşinen ödemeyi kabul eder. KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzları, KİRALAYAN
tarafından ödenecektir. KİRAYALAN tarafından ödenen bu tutar ile var ise gecikme faizi ve
ferileri, ayrıca geçiş, otopark ve/veya ceza bedellerine her bir ceza makbuzu için
30 TL (Otuz TL) ceza yönetim ve hizmet bedeli tüm tutarların üzerine %18 oranında KDV
eklenerek KİRACI’dan tahsil edilecektir.
11. KİRALAYAN, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü, v.s. geçiş ücretlerini, trafik cezaları ve faiz ve
ferileri ile hizmet bedeli ve ceza yönetim bedelini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve
herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından ve/veya
teminatından mashup ederek tahsil etmeye işbu sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI,
KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.
12. KİRACI’nın talep etmesi halinde, günlük ilgili tarih için belirlenen bedellerile çeşitli güvence
paketleri satışı da gerçekleştirilmektedir. Güvence paketleri, KİRACI’nın Kiralama süresinde
oluşabilecek maddi hasarları ile cam ve far hasarlarını (lastik hasarları hariç) KİRALAYAN’ın
belirlediği limitler dahilinde polis raporu ve/veya müşteri beyanı ile kapsamaktadır. Kiralanan
araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde
yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracın sefvise ulaştırılması aşamasında,
KİRALAYAN’ın ofisinden destek alması halinde, çekici maliyeti de KİRACI
tasarından ödenecektir.
13. KİRACI, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya başka bir yerdeki
KİRALAYAN’ın ofisine, başlangıçta belirttiği günde, saatte ve/veya KİRALAYAN’ın isteği
üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim etmeyi kabul eder.
14. KİRACI, KİRAYALAYAN’ın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur;
a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için hesaplanacak günlük
kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca
koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde
kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)
b. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer
ücretler,
c. Aracın teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar
KİRALAYAN tarafından belirlenen tek yön ücreti,
d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,
e. Kira süresi içinde, KİRALAYAN’ın hatasından doğanlar dışında araca, KİRACI ve başka
sürücü ile veya KİRAYALAN’a karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden
doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı
ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücreti,
f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta oluşabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak
masraflar, KİRAYALAN’ın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve
manevi tazminatlar KİRACI tarafından ödenecektir. KİRACI ancak, kira sözleşmesinde ilgili
‘Kabul Eder’ hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile,
ve anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak
kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.
g. Aracı KİRACI’nın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi
bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin
ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar ve güvenceler geçersiz
sayılır ve KIRACI ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur.
h. KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı, teslim aldığı
miktarda iade etmekle yükümlüdür. KİRACI’nın aracı fazla yakıt ile iade etmesi durumunda,
KİRALAYAN’dan hiçbir ücret ödemesi veya iadesi, mahsubu v.s. talep etme hakkı yoktur.
KİRACI’nın akaryakıtı eksik teslim emesi durumunda, eksik yakıt tutarı ve bu tutarın %30’u
oranında hizmet bedeli ve toplam bedelin %18’i oranında KDV KİRACI’dan tahsik edilecektir.
Eksik yakıtın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle
bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından
tahsil etmeye yetkilidir.
i. KİRALAYAN’ın ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın
KİRALAYAN’ın ofisine olan uzaklık üzerinden KİRALAYAN’ın belirlediği tutarda km. başına
ücret alınır. Aracın kiralandığı şehirden başka bir KİRALAYAN’ın ofisine teslim edilmesi
durumda tek yön tarifesine göre ücret uygulanır.
j. KİRACI’nın kiralama anlaşması gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında
KİRALAYAN’ın yaptığı giderler,
k. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, provizyon olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama
sözleşmelerine uygun şekilde KİRAYALAN tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine
KİRACI itiraz edemez.
15. KİRACI, KİRALAYAN tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını ve (eğer satın aldı
ise) satın alınan güvence paketinin içeriğini kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen
koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz
etmeksizin karşılamayı kabul eder,
a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,
b. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın KİRACI’nın tek taraflı kusurundan kaynaklı
olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve
trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)
c. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana
geldiğinin veya kazada hızın bir etken olduğunun belirtilmesi durumunda,
d. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik
doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,
e. Kasıtlı kazalarda,
f. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,
g. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,
h. Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda,
i. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
j. Trafk yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanılması halinde,
k. Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,
l. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların
dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde,
m. KİRACI, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal, v.b.
nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar
güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.
n. 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın
zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dahil olmak üzere meydana
gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran KİRACI’ya aittir.
o. Her ne koşul altında olursa olsun, cam, ayna ve far kırıkları ile lastik yarılmaları ve bunlar
dolayısı ile oluşacak hasarların tüm masrafları bütünüyle KİRACI tarafından ödenir.
p. Hasar bedelleri KİRALAYAN’ın anlaşmalı olarak çalıştığı servislerin ekspertizi ile belirlerinir.
16. KİRACI, belirlenen ücreti rezervasyon veya araç teslimi sırasında, sonradan oluşacak
maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı ile ödeyecektir.
17. Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır;
a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı,
b. Herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi,
c. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya
diğer gayrı kanuni işlemlerde,
d. Alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil örn: 0-30 promil arası)
ve/veya uyuşturucu made etkisi altında,
e. Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri v.b.)
f. Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda,
g. Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması,
h. Aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması,
i. Araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere, yatağı
v.b.) ve durumlarda kullanımı,
j. Aracın KİRACI’dan başka biri tarafından kullanılması (KİRACI dışındaki şahıslar için önceden
ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki
sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.),
k. Ülke sınırları dışında,
l. Yasal hız sınırları dışında,
m. Sigara içilmeyen araç olduğu önceden belirtilmiş olan araçlarda sigara, elektronik sigara ve
sair tütün mamülleri, dumanlı mamüler kullanarak
18. Kiralama Sözleşmesi kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan
hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm msaraflar ve tazminatlar KİRACI
tarafından ödenir. Herhangi tek taraflı veya başka bir araçla kaza/hasar oluşması
durumunda, polis veya kaza raporu alınması halinde; KİRACI için, kaza/hasar başına asgari
4000 TL olmak üzere KİRALAYAN’ın belirleyeceği tutarda muafiyeti hasar prosedürü
uygulanacaktır. Polis veya kaza raporu alınmaması halinde KİRACI, oluşan tüm zarar ve
hasardan sorumludur.
19. KİRACI işbu hususları peşinen Kabul, beyan ve taahhüt eder.
20. KİRACI, kiralanan araçta hasar oluşması halinde, KİRAYALAN’ın 250 TL Hasar Yönetim
Bedeli almasını kabul eder.
21. Aracın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda, KİRACI olası kaza veya hırsızlıklara
karşı önlem almakla mükelleftir. KİRACI, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta
bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması
halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı
ile KİRALAYAN’ın en yakın ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen
tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması
halinde, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.
22. KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve kira
sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu v.b.
Ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur.
Bu ürünler, hasar onarım güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybolması
veya çalınması durumunda, olay tarihindeki rayiç bedeli, KİRACI tarafından nakden, defaten ve
derhal KİRALAYAN’a ödenecektir. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksileri teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI’ya bildirme hakkına
sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması, KİRALAYAN’ın
işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. Araçlarda
olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.
23. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü
hasar ve zarardan münhasıran KİRACI sorumludur.
24. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, KİRACI durumu derhal en
yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat
içerisinde ilgili KİRALAYAN’ın ofisine ulaştırmak durumundadır.
25. KİRACI veya yukarıda 14-g maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü, trafik sigorta
poliçesi ile sigortalıdır. KİRALAYAN, 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak kukuki
sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden
alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm
tazminat ve kukuki sorumluluk KİRACI’ya ait olup, KİRALAYAN, KİRACI’YA rücu hakkına
sahiptir. KİRACİ ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda KİRALAYAN’ın ve KİRALAYAN’ın
sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;
a. İlgili tarafların veya tanıkların ad ve adreslerini almak,
b. Sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek,
c. Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,
d. Herhnagi bir kaza ve hasar halinde en yakın KİRALAYAN’ın ofisine telefon etmek, ayrıca
gerekli şema da dahil olmak üzere KİRALAYAN’ın kaza raporunu tamamlatmak,
e. Başka birinin şuçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise
haber vermek
26. KİRACI, KİRALAYAN’ın kendi sigorta şirketiyle akdettiği ferdi kaza sigortası poliçesinin
hüküm ve şartları kapsamında ve kiralama sözleşmesini imzalamak suretiyle öngörülen bedeli
ödemesi kaydıyla sigorta edilmiş olacaktır.
27. Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, KİRACI, belgeleri ve
prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri
tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi
işlemeye devam edecektir.
28. KİRALAYAN, aracı KİRACI’dan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesnelerden,
eşyalardan ve canlılardan sorumlu değildir.
29. KİRACI kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına
göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde, KİRALAYAN’ın bilgisi dahilinde
gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller KİRACI’nın borcundan
düşülecek ve kalan KİRACI’ya ödenecektir.
30. Aracın arızalanması halinde, KİRALAYAN, derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve en
yakın KİRALAYAN’ın ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancak KİRALAYAN’ın
ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.
31. Kiralama süresinin sona ermesi üzerine KİRACI kiralama süresini tek taraflı olarak
uzatamayacaktır. KİRACI’nın kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, sadece
KİRALAYAN’ın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya KİRACI yeni verilecek olan araca
rıza gösterecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzanmamış olsa dahi kiralama
sözleşmesi koşulları ile bağlı kalacaktır. KİRACI, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen
aracı teslim etmemesinden ceza hukuku hükümlerince şuç teşkil ettiğini, araca kira süresi
dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresi dışında kullanılmasıından kaynaklı KİRALAYAN
aleyhine yansıtılan her türlü hukuki ve cezai yaptırımlardan KİRACI tek başına sorumlu olup
işbu hususu peşinen Kabul, beyan ve taahhüt eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında
ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan
yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.
32. KİRALAYAN dilediği zaman KİRACI’ya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı
bildirim ile Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
33. Araçların kullanımlarında, kilometre sınırları olup, kilometre aşımı halinde ise KİRALAYAN
tarafından tespit edilmiş olan tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır.
34. KİRACI, kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı
olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini kabul ve
beyan eder.
35. 433 No’lu Vergi Usul Kanunu gereği KİRALAYAN, kiralama faturasını elektronik ortamda
düzenleyecektir. Fatura kiralama bitiminde KİRALAYAN’ın ofisi tarafından elden teslim
edilmeyecek olup, KİRACI’nın kayıtlarda tanımlı e-posta adresine gönderilecektir.
36. KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesini ve genel koşulları bir
başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde
başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis
hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN’ın yazılı onayı
olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm
masraf ve sorumluluklar KİRACI’ya ait olacaktır. KİRALAYAN, kira sözleşmesi, genel koşullar,
araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI’nın iznini
almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir. Yukarıda belirtilen
durumlara aykırılık halinde KİRALAYAN’a yönlendirilen her türlü hukuki ve cezai yaptırımlardan
KİRACI tek başına sorumlu olup; işbu husus peşinen Kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
37. KİRACI, KİRALAYAN’a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi ve genel
koşulların her ne sebeple olur ise olsun feshedilmesi halinde feshin KİRACI’ya bildirimi
tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhür eder. Feshin bildiriminin yapıldığı
tarihe ilişkin olarak KİRALAYAN’ın beyanları esas alınacaktır. Gecikmeye ilişkin kira bedeli tahsil
edilmiş olsa dahi ayrıca ifaya eklenen cezai şart kapsamında KİRACI, her bir gecikme saati için
aracın günlük kira bedelinin üçte biri oranındaki bedeli, cezai şart olarak ödemeyi peşinen
Kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı iade etmemesi halinde KİRACI, TCK.155 maddesi
gereğince Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.
38. KİRACI herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN’ın defter ve
kayıtlarının esas alınacağı, KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında
kesin ve kat’i delil olduğunu, KİRALAYAN’ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul
ve taahhüt eder.
39. KİRALAYAN, kişisel veriler hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki
Kanun hükümleri uyarınca işbu sözleşmeyle elde ettiği kişisel verileri yasaya uygun şekilde
veya meşru amaçla işler, muhafaza eder ve mevzuata ve şirket tarafından tanzim edilmiş
Politikaya uyumlu bir şekilde meşru amaçlar gözetilerek imha eder ve (veya) alenileştirir.
KİRALAYAN’ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı v.s. gibi
bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla kanuna uygun şekilde paylaşması gizliliğin ihlali
oalrak değerlendirilemez. KİRACI, KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kükümleri uyarunca alınacak açık rıza/onay formu
işbu sözleşmesinin ayrılamaz parçasıdır. Firmamızın kişisel verilerin korunması hakkında aldığı
tedbirler ve kullandığı yöntemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için web sitemizde yayınlanan
şirket politikasını inceleyebilirsiniz.
40. İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunun yorumunda ve/veya işbu
genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya
çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde
teslim formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere aktedilen/aktedilecek eklerin Türkçe ve
yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu
metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.
41. İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tarafların karşılıklı imzası ile
kabul edilmiştir. Yazılı olarak yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir.
42. Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesi ve/veya sözleşme ekleri ve/veya
teslim belgelerinde yazılı adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği
diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin
kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
43. Kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullardan kaynaklanan damga vergisi
KİRALAYAN tarafından ödenecektir.
44. KİRALAYAN’ın işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tanınan
herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak ve yetkiden
feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen
kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.
45. İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda yer alan herhangi bir hükmün,
herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde,
sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
46. Gerek işbu genel koşullar ile birlikte aktedilen, gerekse işbu genel koşulların
imzalanmasından sonra aktedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, onay formu,
müşteri kabul beyanı genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.
47. maddeden ibaret işbu sözleşme ve genel koşulların, bütün koşulları taraflarca okunup,
her bir maddesi ayrı ayrı müzakere edilerek ve tarafların hür iradeleri ile (1) bir asıl ve (1) bir
kopya nüsha olarak imzalanmış ve kopyası KİRACI’ya verilmiştir.
Whatsapp Telefon